Imam Asy Syafi'i

Saudaraku, syukur kita kepada Allah Ta’ala, pada kesempatan yang indah ini, kita masih dapat bertemu kembali, berjalan bersama, melangkahkan hati dan pikiran untuk menambah pundi-pundi ‘ilmu kita bersama Imam yang ke-tiga dari Imam yang empat, Imam Asy Syafi’i rahimahullah, Imam yang tidak asing lagi bagi negeri kita, Imam yang dicintai oleh seluruh umat. Hari ini, detik ini, walau telah lebih dari seribu tahun kita kehilangan beliau, akan tetapi kita masih bisa merasakan kobaran ilmu beliau.

Nama dan Nashab Beliau

Beliau bernama Muhammad bin Idris bin Al ‘Abbas bin ‘Ustman bin Syafi’i bin As Saib bin ‘Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdi Manaf bin Qusa’i bin Kilab Al Quraisyi As Asyafi’i Al Makhi Al Ghasyyi. Maka, dari sini kita ketahui Asy Syafi’i nishbat kepada kakek beliau yang ke-tiga (Syafi’i). Selain itu, beliau juga memiliki kebanggaan, karena nashab beliau terhubung dengan nashab Rasulullah, karena Al Muththalib adalah saudara dari Hasyim, orang tua ‘Abdul Muththalib, sedang ‘Abdul Muththalib adalah kakek Nabi. [Syi’ar A’lam Nubala’, Jilid 10, Hal. 4-7]

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H bertetapan dengan tahun meninggalnya Imam besar, Imam Abu Hanifah, maka seolah-olah tongkat estafet telah dipindahkan untuk diteruskan oleh Imam Syafi’ie. Setelah umat ini merasa susah, karena ditimpa musibah dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, maka Allah menggantinya dengan Imam Asy Syafi’i.

(( ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَة ))

“Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan.” (QS. Al A’raf, 95)

Anak Yatim

Siapa sangka, bila Imam besar ini adalah anak yatim?? Ayahnya, Idris, meninggal tatkala masih muda, maka ibu beliau mengambil inisiatif untuk berpindah dari Palestina menuju Makkah. Beliau pun tumbuh di Makkah. Beliau berlatih memanah sampai mahir mengungguli teman-temannya. Beliau sangat mahir, sampai-sampai dari sepuluh anak panah yang beliau tembakkan, sembilan di antaranya tepat mengenai sasarannya. Setelah itu, beliau mendalami Bahasa Arab dan sya’ir, sampai beliau mahir dan mumpuni ilmunya. [Syi’ar A’lam Nubala’, Jilid 10, Hal. 6]

Cinta Ilmu

Imam Asy Syafi’i adalah orang yang mencintai ilmu, sampai-sampai beliau mengatakan, “Maka dijadikan kelezatanku ada pada ilmu.” [Adabu `sy Syafi’i, oleh Ibnu Abi Hatim (21-22)]
Beliau pun merealisasikan keinginannya tersebut, beliau belajar di Al Kuttab (sekolah menghafal Al Qur-an), tapi sayang sang ibu yang menjanda tidak mampu membiayainya. Alhamdulillah sang guru rela tidak dibayar, setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal. Sang guru pernah berkata,  “Tidak halal bagiku mengambil upah sedikitpun darimu.” [Imam Asy Syafi’ie, Ust. Arif Syarifuddin]

Bahkan, segera guru itupun mengangkatnya menjadi pengganti, apabila sang guru berhalangan hadir. Kemudian, beliau menampakkan hasil usahanya pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al Qur-an, usia 10 tahun beliau sudah hafal Kitab Muwatha’ milik Imam Malik (kitab hadits yang berisi kurang lebih 1942 hadits). Imam Asy Syafi’i pernah berkata, “Aku hafal Al Qur-an ketika aku berumur 7 tahun dan aku hafal Kitab Al Muwatha’ ketika aku berumur 10 tahun.”

Pengemberaan Mencari Ilmu

Beliau mengawali pengembaraanya dengan menimba ilmu dari ulama’-ulama’ Mekkah, seperti Muslim bin Khalid, Muhammad Ali bin Syafi’ie (paman jauh beliau), Sufyan bin Uyainah (ahli hadits Mekkah), Fudhail bin ‘Iyyadh, Abdurrahman bin Abu Bakr Al Maliki dan masih banyak lagi. Dari Mekkah beliau belajar fiqih, hadits dan lughah, serta Al Muwatha’ milik Iman Malik.

Setelah mendapatkan izin dari gurunya untuk berfatwa, timbul keinginan beliau untuk mengembara ke Madinah, terlebih di Madinah ada Imam Malik bin Anas pengarang kitab Al Muwatha’. Maka, berangkatlah beliau menemui Sang Imam. Di hadapan Imam Malik, beliau membaca Al Muwatha’ dengan hafalan beliau yang membuat Imam Malik kagum dengannya. Maka, Imam Asy Syafi’i pun menjalani mulazamah dengan Imam Malik untuk mengambil ilmu beliau, sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H.

Selain Imam Malik, beliau juga berguru kepada ulama’-ulama’ Madinah lainnya, seperti Ibrahim bin Abi Yahya, ‘Abdul ‘Aziz Ad Dawardi, Athaf bin Khalid, Isma’il bin Ja’far dan masih banyak lagi. [Asy Syafi’i, Ust. Arif Syarifuddin]
Setelah kembali ke Mekkah, kemudian beliau melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Berawal dari Yaman inilah beliau mendapat cobaan, satu hal yang sering dialami para ulama’. Sebagaimana hadits Nabi, “Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya.” [HR. Ahmad]

Di Yaman beliau menjadi tenar, karena sejumlah kegiatan dan kegigihannya menegakkan keadilan, lalu ketenarannya tersebut sampai kepada penduduk Mekkah. Maka, orang-orang yang tidak senang mengadukannya kepada Khalifah Harun Al Rasyid. Mereka menuduhnya hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang-orang dari kalangan ‘Alawiyah (orang yang menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib). Tuduhan dusta yang diarahkan kepada beliau membuat beliau ditangkap, kemudian digelandang ke Baghdad dalam keadaan dibelenggu dengan rantai bersama orang-orang ‘Alawiyah.

Setelah memeriksa satu demi satu, Khalifah menyuruh pegawainya untuk memenggal kepala mereka. Ketika tiba giliran Imam Asy Syafi’i, beliau berusaha memberikan penjelasan kepada Khalifah. Dengan pertolongan Allah, kemudian dengan kecerdasan dan ketenangannya, serta pembelaan dari Muhammad bin Al Hasan (ahli fiqih dari Iraq), beliau berhasil meyakinkan Khalifah tentang kedustaan dan tuduhan tersebut. Akhirnya, beliau meninggalkan Majelis Khalifah Harun Al Rasyid dalam keadaan bersih dari tuduhan dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di negeri Baghdad. [Asy Syafi’i, Ust. Arif Syarifuddin]

Setelah meraih ilmu dari para ulama’ di Negeri Iraq, beliau kembali mengajar di tempat dahulu beliau belajar (Mekkah). Ketika musim haji tiba, ribuan jama’ah haji berdatangan ke Mekkah, mereka telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan. Mereka bersemangat mengikuti pengajaran, sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal.

Ketika kemasyhurannya sampai ke Kota Baghdad, Imam Abdurahman bin Al Mahdi mengirim surat kepada Imam Asy Syafi’i, memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi kabar-kabar yang maqbul (yang diterima), pejelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Al Qur-an dan lain-lain. Maka, beliau pun menulis kitabnya yang terkenal yaitu Ar Risalah.

Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekkah. Beliau kembali melakukan perjalanan ke Iraq untuk ke-dua kalinya dalam rangka menolong Ashabul Hadits (orang yang memuliakan hadits). Beliau mendapat sambutan meriah di Baghdad, karena para ulama’ besar menyebut-nyebut namanya. Beliau menetap di Iraq selama dua tahun, kemudian pada tahun 197 H beliau kembali ke Mekkah. Di sana beliau mulai menyebarkan madzhab-nya sendiri. Maka, datanglah para penuntut ilmu kepadanya dan meneguk manisnya ilmu beliau. Tetapi, beliau hanya satu tahun di Mekkah.

Pada tahun 198 H beliau berangkat lagi ke Iraq. Namun, beliau hanya beberapa bulan saja di sana, sebab Khalifah Al Makmun, telah dikuasai oleh ahli kalam, padahal kita sudah tahu, bahwa ilmu kalam itu menyimpang  dari Manhaj Ahlis Sunnah  wal Jama’ah.
Salah satu kekeliruan fatal yang ada pada ahlu kalam adalah mereka berpemahaman, bahwa Al Qur-an itu makhluk, bukan Kalamullah, padahal pemahaman yang benar adalah Al Qur-an Kalamullah, bukan makhluk. Imam Ahmad pernah berkata,

القرآنُ كَلاَمُ اللهِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ

“Al Qur-an itu Kalamullah dan bukanlah makhluk.” [Ushuulu `s Sunnah]

Karena sangat berbahayanya ilmu kalam ini (mereka lebih mengutamakan akal dari pada dalil Al Qur-an dan As Sunnah), tidak heran lagi, jika Imam Asy Syafi’i pernah berkata, “Hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal-sandal, kemudian diarak berkeliling qabilah-qabilah.” Kemudian dikatakan, “Inilah balasan bagi orang yang berpaling dari Al Kitab dan As Sunnah dan sibuk dengan ilmu kalam.” [Manhaj Imam Asy Syafi’ie fie Itsbatil ‘Aqiedah]

Dan begitulah kenyataanya, provokasi mereka telah membuat Khalifah mendatangkan banyak musibah bagi para ulama’ ahlu hadits. Salah satunya adalah yang dikenal dengan Yaumul Mihnah (Hari Ujian), ketika dia mengumpulkan para ulama’, kemudian mereka dipaksa untuk berpemahaman ‘Al Qur-an itu adalah makhluk’. Bila menolak, maka dipenggal atau dipenjara, adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam penjara. Oleh karena itulah, Imam Asy Syafi’i akhirnya hijrah ke Mesir. Di Mesir beliau diterima oleh penduduknya. Di Mesir pula beliau meneliti ulang kitab-kitab beliau yang terdahulu, kemudian merevisinya, jika terdapat kesalahan. Beliau tidak malu untuk meralat pendapat beliau yang terdahulu, jika nyata pendapat tersebut salah, kemudian beliau membentuk madzhab beliau yang baru. Sehingga, sering kita dengar ada ‘qaul qadim’ (perkataan Asy Syafi’ie yang terdahulu) dan ‘qaul jadid’ (perkataan Asy Syafi’i yang baru). Hal ini menunjukan, bahwa Imam Asy Syafi’i adalah seorang imam yang benar-benar tunduk kepada Al Qur-an dan As Sunnah. Beliau tidak bersikeras mempertahankan pendapatnya, jikalau bertentangan dengan Al Qur-an dan As Sunnah. [Manhaj Imam Asy Syafi’ie fie Itsbat `l `Aqiedah]

Keteguhan Beliau Membela Sunnah

Saudaraku, perjalanan yang panjang lagi melelahkan telah melahirkan seorang imam yang kokoh dalam membela sunnah. Dalam menerapkan suatu masalah, beliau selalu menjadikan Al Qur-an dan As Sunnah sebagai landasan dan sumber hukum. Beliau pernah berkata, “Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan aku juga beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah.” [Lum’atul I’tiqad]

Beliau juga tidak malu untuk kembali ruju’ (merevisi) madzhab beliau, jika ternyata menyelisihi As Sunnah. Beliau pernah berkata, “Apabila hadits itu shahih, maka itu madzhabku.”

Beliau juga tidak malu merendahkan diri di hadapan ahli ilmu, walaupun usianya lebih muda dari beliau. Salah satu saksi dari sikap beliau ini adalah ucapan beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal,

إِذاَ صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلُوْا حَتَّى أَذْهَبُ إِلَيْهِ

“Jika telah sah suatu hadits di sisi Anda, yaitu hadits dari Nabi, maka katakanlah padaku, sehingga aku bisa bermadzhab denganya.”
[Al Maraghib li `l Baihaqi (1/471)]

Imam Asy Syafi’i juga berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, “Anda lebih berilmu dariku tentang hadits dan rijal (perowi), maka jika ada hadits yang shahih beritahulah aku dan aku tidak peduli ‘apakah riwayat itu penduduk Kufi, Basrah atau Syam, kemudian aku akan bermadzhab dengannya, jika memang benar keshahihannya.” [Thabaqat Abi Ya’la (1/280-281)]

Maka, dari penjelasan di atas, tak heran kalau beliau banyak dipuji oleh para ulama, cukuplah pujian satu ulama yang mewakili mereka. Berkata Imam Ahmad bin Hambal,

ماَ رَأَيْتُ أَفْسَحَ مِنْهُ وَلاَ أَفْهَمَ لِلْعُلُوْمِ عَنْهُ

“Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih fasih dan yang lebih paham dengan ilmu dari dia (Imam Asy Syafi’i).”
[Manaqib Imam Asy Syafi’ie, Hal. 45]

Nasehat-nasehat Beliau

Saudara pembaca yang kami muliakan, sebagaimana kebiasaan para ahli ilmu, mereka senantiasa memberikan nasehat bagi umat, baik secara langsung atau tersirat, dari mutiara yang keluar dari lisan mereka. Maka, demikian juga imam syafi’i senantiasa memberikan nasehat, serta wasiat kepada kita. Di antara nasehat terpenting yang tersirat dari ucapan beliau adalah:

 1. Jangan ta’klid (membela pendapat seseorang), jika nyata pendapat tersebut menyelisihi Al Qur-an dan As Sunnah!
 2. Beliau pernah berkata, “Jika kalian dapati di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah, maka berkatalah dengannya (As Sunnah) dan tinggalkan apa yang aku katakan.”
  Beliau juga pernah berkata, “Janganlah kalian bertaqlid kepadaku.” [Syi’ar A’lam Nubala’ (10/33-34)]

 3. Jadikan As Sunnah sebagai madzhabmu, apabi-la haditsnya shahih!
 4. Beliau berkata,
  إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ
  “Apabila hadits itu shahih, maka itu madzhabku.” [Syi’ar A’lam Nubala’ (10/35)]

 5. Jangan melempar kesalah kepada orang lain!
 6. Saudaraku, beliau pernah bersyair,
  “Aku melihat manusia mengeluh tentang jaman kita,
  Dan bukanlah jaman itu yang punya aib, tapi kitalah ia,
  Kita cela jaman kita, padahal aib itu ada pada kita,
  Dan seandainya jaman itu bisa bicara, niscaya ia akan melempari kita.”
  [Manaqib Asy Syafi’ie (187)]

 7. Manfaatkan waktu muda!
 8. Ketika muda, biasanya jiwa masih bersih pikiran, belum banyak tercampur dengan urusan dunia, maka jangan sia-siakan waktu muda untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan malas-malasan, pergunakanlah waktu muda untuk belajar, pergunanakan untuk menghafal Al Qur-an dan ilmu-ilmu yang bermanfaat! Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Asy Syafi’i. Sejak usia dini, beliau telah menekuni ilmu agama, mulai dari menghafal Al Qur-an, kemudian hadits dan semua itu dihafal. Beliau berkata, “Aku hafal Al Qur-an ketika aku berumur 7 tahun dan aku hafal kitab Al Muwatha’ ketika aku berumur 10.”

Wafatnya Beliau

Imam Asy Syafi’i menghabiskan akhir kehidupanya untuk menebarkan ilmu dan menulis kitab di Mesir. Dalam hidupanya beliau senantiasa mendakwahkan ilmu dan diuji dengan penyakit bawazir. Akan tetapi, karena kecintaanya kepada ilmu, beliau tetap berdakwah sampai akhir Bulan Rajab tahun 204 H ajal menjemput beliau. Berkata Imam Al Muzani, “Aku datang menemui Imam Syafi’i, tatkala beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau. Aku bertanya kepada Imam Syafi’i, ‘Bagaimana kondisimu, wahai Imam?’ Beliau menjawab,”Jadilah aku orang yang pergi dari dunia, berpisah dengan saudara-saudara. Meminum segelas rasa kematian. Kepada Allah aku menghadap bertemu dengan buruknya amalanku. Demi Allah, aku tidak tahu apakah ruhku akan ke Surga, sehingga aku akan merasa mudah, ataukah ke dalam Neraka, sehingga aku akan berduka.” [Manhaj Imam Syafi’i fi Istbat Aqidah, Hal. 39]

Semoga Allah merahmati Imam Syafi’i dan semoga kita bisa bertauladan kepada beliau.
wallahu a’lam bi `sh shawaab
Ust. Agung Abdul Adziem
Maraji’:
– Asy Syafi’i (Ust. Arif Syarifudin, Lc.);
– Syi’ar A’lam Nubala’ Jilid 10;
– Manaqib Imam Asy Syafi’i;

Leave a Reply

Kajian Islam Ilmiah Syarah Kitab Arbai’n An’Nawawi 13 Desember 2017
Kajian Islam Ilmiah Syarah Kitab Arbai’n An’Nawawi 29 Nov 2017
Daftar Kajian Tashfiyah
PENDAFTARAN PESERTA WISMA MUSLIM UPI BANDUNG